Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Zespole Oświatowym w Cekcynie 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) [Dz. Urz. UE. L 2016, nr 119], zwanego dalej RODO, przedstawia się następujące informacje:

1. Dane dotyczące administratora danych osobowych:
Gminny Zespół Oświatowy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn
Dane kontaktowe: tel. 52 334 75 60, adres email: gzo@cekcyn.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych Gminy Cekcyn wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o samorządzie gminnym i Prawa Oświatowego, dotyczących zapewnienia szkołom i przedszkolom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn, obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, a także obsługi zadań z dziedziny oświaty, powierzonych Gminnemu Zespołowi Oświatowemu jako jednostce organizacyjnej Gminy Cekcyn, a w szczególności z ustawy: Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz innych przepisów w zakresie realizacji zadań statutowych administratora.

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;
c) art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym, ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe.

5. Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

6. Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:
Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,
d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy RODO.

8. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
1) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,
2) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem lub realizacji umowy/wniosku.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


Liczba odwiedzin : 86
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzedu
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzedu
Czas wytworzenia: 2018-05-25 10:05:16
Czas publikacji: 2018-05-25 10:16:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak