Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy 

 

 

Cekcyn, dnia 05.10.2017r.

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
księgowy w Gminnym Zespole Oświatowym w Cekcynie
ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

 I. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie, co najmniej średnie, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,
 • w przypadku wykształcenia średniego wymagana jest 2 letnia praktyka zawodowa,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 902),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera: Microsoft Office – Word i Excel, Internet wraz z obsługą poczty,
 • znajomość przepisów prawa: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku od towarów i usług, Karta Nauczyciela.

 II. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • obowiązkowość, staranność, odpowiedzialność.

 III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Naliczanie wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w placówkach oświatowych w gminie Cekcyn, w tym tworzenie list płac, przygotowywanie przelewów wynagrodzeń oraz  rocznych kart wynagrodzeń.
 • Naliczanie wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków chorobowych, prowadzenie korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym zakresie.
 • Prowadzenie rozliczeń składek ZUS od wynagrodzeń, składanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, w tym również korekty deklaracji.
 • Przygotowywanie dokumentów do ZUS związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę tj. Rp-7.
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, sporządzenie PIT 4, PIT 4R, PIT 8AR.
 • Sporządzenie sprawozdań do GUS, Kuratorium Oświaty oraz sprawozdania System Informacji Oświatowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z zajęciem komorniczym wynagrodzeń pracowników.
 • Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
 • Wystawianie faktur VAT zgodnie z zasadami określonymi w „Procedurze rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług dla czynności dokonywanych przez jednostki organizacyjne Gminy Cekcyn”.
 • Prowadzenie rejestrów cząstkowych zakupu i sprzedaży VAT oraz sporządzania deklaracji VAT-7.

 IV. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 • wymiar etatu: pełen etat,
 • termin podjęcia pracy: 01.11.2017r.
 • praca w budynku,
 • budynek niedostępny do poruszania się wózkiem inwalidzkim,
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze.

 V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Oświatowym w Cekcynie w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy/nie jest niższy* niż 6%. (*niewłaściwe skreślić).

 VI. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku którego dotyczy nabór,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r., poz. 922),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 10, ust. 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Oświatowym w Cekcynie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19.10.2017r. do godz. 15:30, pod adresem:         

Gminny Zespół Oświatowy w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy”.

 

Aplikacje, które wpłyną do GZO po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu GZO).

Z Regulaminem naboru można się zapoznać na stronie BIP (bip.cekcyn.pl) lub w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie, ul. Szkolna 2, (pok. nr 13). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 33-47-560.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru wraz z datą testu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.cekcyn.pl ) oraz  na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego  w Cekcynie.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP (bip.cekcyn.pl) oraz  na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie.                          

 

Cekcyn, dnia 05.10.2017r.   

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie
/-/ Krzysztof Stanek

 

Załączniki

3. kwestionariusz_osobowy.doc

Data: 2017-10-05 15:02:17 Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

6. oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.doc

Data: 2017-10-05 15:02:20 Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

8. oswiadczenie o_nie_skazaniu_prawomocnym_wyrokiem_sadu.doc

Data: 2017-10-05 15:02:22 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

9. oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych_oraz_korzystania_z pelni_praw_publicznych.doc

Data: 2017-10-05 15:02:25 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

10. oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc

Data: 2017-10-05 15:02:27 Rozmiar: 22.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 169
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzedu
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzedu
Czas wytworzenia: 2017-10-05 14:50:32
Czas publikacji: 2017-10-05 14:50:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak