Nieodpłatna pomoc prawna 

 

 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 

            Od 1 stycznia 2017 r. na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tucholi w dalszym ciągu będzie funkcjonowała PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ na terenie Gminy Cekcyn.

            Porad prawnych  będzie udzielała  Pani Agnieszka Szafkowska - Radca Prawny z Fundacji TOGATUS PRO BONO z Olsztyna w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie przy  ul. Szkolnej 4 w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

            Zgodnie z ustawą z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba fizyczna:
– której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginału lub odpis decyzji lub zaświadczenie),

– która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (przedłożenie karty),

– kombatanci, weterani i osoby represjonowane (przedłożenie zaświadczenia lub legitymacji),
– która nie ukończyły 26 lat lub ukończyła 65 lat (dowód osobisty),

– osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (poprzez złożenie oświadczenia).

            Zakres pomocy obejmować będzie udzielanie porad w zakresie:

– poinformowania osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

– wskazania osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
– pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

 


Liczba odwiedzin : 2270
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Gackowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Gackowska
Czas wytworzenia: 2016-03-30 13:04:17
Czas publikacji: 2017-01-09 14:26:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak