Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Cekcyn 

 

  

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym lub schroniskiem młodzieżowym).

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębi obiektu, usług z tym związanych.
Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo- wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Obiekty te muszą spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych.

Warto pamiętać, że świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc przeznaczonych na ustawienie namiotów w gospodarstwach rolnych. Przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne
o obowiązku dokonania zgłoszenia.

Ewidencja ta nie ma nic wspólnego z ewidencją działalności gospodarczej.


WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU
NIEBĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM
( niebędącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)


Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie ( Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz 169 z późn. zm.).

1. Sprawę załatwia:
Inspektor ds. informacji i promocji Urzędu Gminy w Cekcynie, pokój nr 12, I piętro,
p. Monika Szczęsna, tel. 52 33 47 555, e-mail: informacja@cekcyn.pl

2. Dokumenty od wnioskodawcy:
   
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem     biwakowym).
  
3. Załączniki:
1. Karta informacyjna obiektu
2. Wykaz minimalnych wymagań
3. Karta ewidencyjna obiektu


4. Informacje na temat opłat:
Wpis do ewidencji nie podlega opłatom
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji – 17 zł


5. Przewidywany termin załatwienia:
Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

6. Informacje dodatkowe:
1. Na terenie Gminy Cekcyn ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektów niebędących obiektami hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym) prowadzi Wójt Gminy Cekcyn.

2. Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2,
89-511 Cekcyn lub przesłać za pośrednictwem poczty na wyżej podany adres.

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek zgłaszać organowi zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do podmiotu i obiektu, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, w szczególności o:
zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich
zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie
zmianie liczy pokoi lub miejsc noclegowych
zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych


     

Załączniki

Zawiadomienie_o_zakonczeniu_swiadczenia_uslug_hotelarskich.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 12k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_nr_3__-_karta_ewidencyjna_obiektu.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 15k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_nr_2_-_wykaz_minimalnych_wymagan_obiektu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.02k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_1_-_karta_informacyjna_obiektu.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_obiektow_swiadczacych_uslugi_hotelarskie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 16k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 778
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Monika Szczęsna
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Szczęsna
Czas wytworzenia: 2014-02-28 12:57:02
Czas publikacji: 2014-02-28 12:57:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak