Zadania wspólne  

 

 

Do wspólnych zadań Referatu Finansowego i Referatu Inwestycyjnego oraz samodzielnych stanowisk pracy należy zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań referatu bądź samodzielnego stanowiska pracy według właściwości merytorycznej określonej w niniejszym regulaminie, w szczególności:
1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta oraz materiałów niezbędnych dla prac Rady.
2. Uczestnictwo w sesjach Rady oraz w posiedzeniach komisji Rady na polecenie Wójta bądź Sekretarza.
3. Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w przedmiocie realizacji powierzonych zadań oraz pomoc jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań.
4. Prowadzenie postępowań w sprawach indywidualnych, dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę mieszkańców (petentów).
5. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie skarg, wniosków i petycji.
6. Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy - planowanie zadań.
7. Przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach zamówień publicznych dotyczących powierzonych do realizacji zadań w sposób określony odrębnym zarządzeniem.
8. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Przestrzeganie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt (dokumentów finansowych).
10. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań, informowanie Wójta o stwierdzonych wszelkich nieprawidłowościach, bądź innych niepokojących symptomach mogących mieć wpływ na realizację powierzonych zadań.
11. Przygotowywanie materiałów do udostępniania informacji publicznej, w tym na nośnikach elektronicznych do BIP.
12. Postępowanie z aktami zgodnie z przepisami ustaw o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych oraz przepisami instrukcji kancelaryjnej, w tym właściwe przechowywanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
13. Współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w zakresie realizacji zadań, a także pełnienie powierzonych zastępstw innych stanowisk.
14. Doskonalenie zawodowe, samokształcenie, usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy oraz przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i przepisów wewnętrznych Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków, wykonywanie zadań ustalonych do realizacji niniejszym Regulaminem, zakresem czynności i powierzonych do realizacji przez Wójta na podstawie innych przepisów.
15. Wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

 

 


Liczba odwiedzin : 1752
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Gackowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Gackowska
Czas wytworzenia: 2016-04-08 09:00:43
Czas publikacji: 2016-04-08 09:15:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak