Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 

 

  

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zasady ogólne

1. Zasady oraz definicja ponownego wykorzystania informacji publicznej wynikają z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

2. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Cekcynie odbywa się poprzez ponowne wykorzystanie informacji publicznej:

1) udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

2) udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;

3) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

3. Prawo ponownego wykorzystania informacji publicznej przysługuje każdemu:

1) bezpłatnie – w sytuacjach wymienionych w pkt. 2 ppkt. 1) i 2);

2) odpłatnie – w sytuacji wyminionej w pkt. 2 ppkt. 3),

z zastrzeżeniem postanowień Ustawy.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

1. Podmiot uprawniony ponownie wykorzystywujący informację publiczną udostępnioną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz w inny sposób niż w BIP zobowiązany jest do:

1) informowania odbiorców o źródle, czasie wytworzenia i czasie pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, tak aby informacja ta była widoczna;

2) udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ppkt. 3);

3) usunięcia znaków identyfikacyjnych, w tym logo, podmiotu zobowiązanego z informacji publicznej, która ma zostać ponownie wykorzystana;

4) ponownego wykorzystania informacji publicznej w taki sposób, aby nie wprowadzić odbiorców w błąd.

2. Podmiot zobowiązany nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty uprawnione.

Kiedy obowiązuje tryb wnioskowy?

1. Przekazanie informacji w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek jeżeli:

1) informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) podmiot uprawniony (wnioskodawca) zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. Wnioskodawca winien złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej na urzędowym formularzu, określonym w drodze rozporządzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

3. Podmiot zobowiązany rozpatrując wniosek:

1) przekazuje informację publiczną w celu ponownego wykorzystania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznej przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystania informacji publicznej;

2) przedstawia wnioskodawcy ofertę, o której mowa w pkt. 4;

3) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystania informacji publicznej.

4. Podmiot zobowiązany przedstawia podmiotowi uprawnionemu ofertę, która zawiera:

1) warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej,

oraz

2) wysokość opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

5. Po spełnieniu postanowień oferty przez podmiot uprawniony, podmiot zobowiązany przekazuje informację publiczną w celu ponownego jej wykorzystania.

6. Na żądanie wnioskodawcy podmiot zobowiązany podaje informację o zasadach obliczania wysokości opłat.

7. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opłata

Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:

1) w przypadku konieczności wykonania dodatkowej pracy przez pracownika Urzędu, w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, koszty pracy pracownika oblicza się według wzoru: liczba godzin poświeconych na przygotowanie informacji publicznej x koszt 1 godziny pracy brutto wynagrodzenia pracownika przygotowującego informację,

2) koszty przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie ujętej we wniosku oraz inne czynniki, jaki będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowaia i przekazania informacji,

3) koszty materiałowe - zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 17 października 2011r. w sprawie ustalenia cennika za usługowe korzystanie z urządzeń biurowych.

Odwołanie

1. Wnioskodawca, w terminie 14 dni od otrzymania oferty, o której mowa powyżej, może złożyć sprzeciw w powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień Ustawy.

Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania oraz dostarczenia z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (65.1 KB)

 


Liczba odwiedzin : 598
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Sobiechowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Sobiechowska
Czas wytworzenia: 2012-05-22 07:59:21
Czas publikacji: 2012-05-22 07:59:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak