Udostępnienie informacji publicznej 

 

  

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć lub przesłać do Urzędu Gminy w Cekcynie na załączonym do pobrania 
w formularzu. (86.3 KB)

Uwaga, każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.

Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:

- koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę,

- koszty materiałowe - zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2011 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 17 października 2011r. w sprawie ustalenia cennika za usługowe korzystanie z urządzeń biurowych.

Zarządzenie. (55.6 KB)

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub tejemnic ustawowo chronionych, jak również innych wyszczególnionych w ustawie. Odmowa udzielania informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 


Liczba odwiedzin : 613
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Gackowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Sobiechowska
Czas wytworzenia: 2012-05-22 07:53:22
Czas publikacji: 2012-05-22 07:53:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak