Skarbnik 

 

 

Skarbnik Gminy Cekcyn

mgr Waldemar Stosik

tel. (052) 33 47 552

 
 
Do zadań Skarbnika należy:
1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
2. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy.
3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
4. Współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu.
5. Współdziałanie w sporządzeniu sprawozdawczości budżetowej.
6. Dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych.
7. Informowanie Rady Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie o sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować.
8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień.
9. Sprawowanie kontroli wewnętrznej w gminnych jednostkach organizacyjnych.
10. Przygotowywanie bieżących ocen, analiz i informacji o sytuacji finansowej Gminy oraz o możliwościach pozyskiwania dodatkowych dochodów w różnych formach (dochody własne, obligacje, korzystne pożyczki i kredyty itp.)
11. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Referatu finansowego.
12. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wniosków do funduszów zewnętrznych o wsparcie finansowe dla gminy.
13. Odpowiedzialność za terminowe realizowanie płatności.
14. Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej – sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy.
15. Przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej oraz do „Biuletynu informacyjnego Gminy Cekcyn” z zakresu swojego stanowiska.
16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

 


Liczba odwiedzin : 1344
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Gackowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzedu
Czas wytworzenia: 2007-10-05 12:38:00
Czas publikacji: 2016-04-06 13:52:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak