Sekretarz 

 

 

Sekretarz Gminy Cekcyn

Halina Fryca

tel. (052) 33 47 551

 
 
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1. Zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności w kierowaniu Urzędem.
2. Wykonywanie zadań na podstawie udzielonych odrębnymi dokumentami upoważnień i pełnomocnictw.
3. Sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem konkursów na wolne stanowiska urzędnicze oraz organizowanie służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.
3. Opracowanie projektów zmian Regulaminów.
4. Opracowanie zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy.
5. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.
6. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
7. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta.
8. Planowanie kosztów utrzymania Urzędu i rozliczanie się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie.
9. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych.
10. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami.
11. Współpraca z przewodniczącym Rady Gminy w zakresie przygotowania materiałów sesyjnych.
12. Przyjmowanie, koordynowanie oraz nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków.
13. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością pracowników Urzędu, inicjowanie narad pracowniczych.
14. Pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
15. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem materiałów konkursowych - udział gminy w konkursach.
16. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
17. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
18. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.
19. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych na samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie określonym przez Wójta.
20. Wykonywanie zadań administratora podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
21. Prowadzenie spraw związanych z realizowanymi przez Gminę przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Funduszu Sołeckiego.
22. Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy.
23. Prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania zewnętrznej kontroli zarządczej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Cekcyn.
24. Prowadzenie spraw dotyczących ustalenia i zmian nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.
25. Pełnienie funkcji - Pełnomocnika Wójta ds. wyborów - urzędnik wyborczy.
26. Wsparcie Izby Rolniczej przy organizacji wyborów do powiatowych rad izb rolniczych.
27. Monitorowanie możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.
28. Przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej oraz do „Biuletynu informacyjnego Gminy Cekcyn” z zakresu swojego stanowiska, jak również nadzór na publikacją.
29. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.
 
 


Liczba odwiedzin : 1386
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Urzedu
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzedu
Czas wytworzenia: 2007-10-05 12:35:00
Czas publikacji: 2017-04-11 07:59:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak