Wójt 

 

 

Wójt Gminy Cekcyn

mgr inż. Jacek Brygman

 tel. (0 52) 33 47 550

 e-mail: wojt@cekcyn.pl

 
 
Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Wykonywanie uchwał Rady Gminy.
3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek administracyjnych.
4. Gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym: składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.
5. Kierowanie Urzędem Gminy, w tym:
a) nadanie w drodze zarządzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz wydawanie innych zarządzeń regulujących sferę wewnętrzną funkcjonowania Urzędu,
b) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek administracyjnych,
c) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
d) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi pracownikami, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
e) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników,
f) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
g) okresowe zwoływanie narad pracowniczych, także z udziałem osób funkcyjnych i radcą prawnym, w celu uzgadniania ich współdziałania w realizacji zadań Gminy,
h) upoważnianie Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych i indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
7. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym (i innych oświadczeń wynikających z przepisów prawa) od Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników i pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, analizowanie tych oświadczeń, a także przyjmowanie kopii oświadczeń radnych od przewodniczącego Rady Gminy oraz udostępnianie wszystkich oświadczeń w trybie właściwym dla udostępniania informacji publicznej.
8. Powoływanie zastępcy.
9. Powierzanie określonych spraw Gminy swojemu Zastępcy lub Sekretarzowi.
10. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
11. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
a) Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika,
b) Gminnego Zespołu Oświatowego,
c) Gimnazjum, Szkół Podstawowych, Przedszkola Gminnego,
d) Urzędu Stanu Cywilnego,
e) Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
f) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
g) Gminnego Ośrodka Kultury,
h) Gminnej Biblioteki Publicznej.
12. Nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.
13. Nadzór nad realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego.
14. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i regulaminy oraz uchwały Rady.
 


Liczba odwiedzin : 1904
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Gackowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzedu
Czas wytworzenia: 2007-10-05 12:41:00
Czas publikacji: 2016-04-06 13:48:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak