Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego na obiektach sportowych w Cekcynie 

 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego na obiektach sportowych w Cekcynie
I. Podstawowe zadania pracownika gospodarczego na obiektach sportowych w Cekcynie:
-  Nadzór nad właściwą eksploatacją hali widowiskowo – sportowej, boiska sportowego i boiska "Orlik"
-  Utrzymanie porządku na hali widowiskowo – sportowej, boisku sportowym i boisku "Orlik" i terenu wokół ww. obiektów: koszenie trawy,podlewanie, odśnieżanie, malowanie linii na boisku.
-  Prowadzenie stałej i systematycznej kontroli stanu technicznego ww. obiektów sportowych
- Współpraca z nauczycielami oraz organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi  
    w zakresie organizacji imprez sportowych na  ww. obiektach
II. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 - pełny wymiar czasu pracy
 - godziny czasu pracy: w ramach harmonogramu wg równoważonego czasu pracy
 - miejsce pracy:  hala widowiskowo - sportowa , boisko sportowe i boisko "Orlik" w Cekcynie
 - praca: fizyczna, na maszynach
III. Wymagania niezbędne dla kandydata na pracownika gospodarczego na obiektach sportowych w Cekcynie:
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
- wykształcenie minimum zawodowe
IV. Wymagania dodatkowe:
 - uprawnienia trenerskie lub instruktorskie
 - uprawnienia ratownika wodnego
 - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny i życiorys  (CV) z klauzulą w następującym brzmieniu: "Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gmina Cekcyn z siedzibą w Cekcynie, ul. Szkolna 2, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika gospodarczego na obiektach sportowych w Cekcynie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Data i podpis ......................................".
2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.  Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni  praw publicznych.
4.  Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Kserokopie dodatkowych zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 10.00 – w sekretariacie  Urzędu Gminy w Cekcynie –pokój nr 24, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona  5 lipca 2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Cekcynie.

                                                                                                                                              Wójt Gminy Cekcyn

                                                                                                                                              /-/Jacek Brygman
                    


 

Załączniki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na stanowiska nieurzędnicze.pdf

Data: 2018-06-21 14:22:31 Rozmiar: 195.91k Format: .pdf Pobierz

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Data: 2018-06-21 14:22:31 Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.doc

Data: 2018-06-21 14:22:31 Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.doc

Data: 2018-06-21 14:22:31 Rozmiar: 24.5k Format: .doc Pobierz

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Data: 2018-06-21 14:22:31 Rozmiar: 130.7k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.pdf

Data: 2018-06-21 14:22:31 Rozmiar: 126.75k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.pdf

Data: 2018-06-21 14:22:31 Rozmiar: 126.28k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 211
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Cekcynie
Osoba wprowadzająca informację : Monika Szczęsna
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Szczęsna
Czas wytworzenia: 2018-06-21 14:22:31
Czas publikacji: 2018-06-21 14:56:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak